Hướng dẫn & Ví dụ

2021-11-24 Khoảng 1 phút

# Hướng dẫn & Ví dụ

Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê các bài hướng dẫn và ví dụ đa dạng để giúp bạn thiết lập và chạy dự án một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất có thể.

# Ví dụ SubQuery

Ví dụ Mô tả Chủ đề
extrinsic-finalized-block (opens new window) Lập Index về các yếu tố bên ngoài để có thể truy vấn bằng hash của chúng Ví dụ đơn giản nhất về function block handler (xử lý block)
block-timestamp (opens new window) Lập Index theo dấu thời gian cho từng block đã được hoàn thiện Một ví dụ đơn giản khác về function call handler (xử lý lệnh gọi)
validator-threshold (opens new window) Lập Index về mức staking tối thiểu để người xác nhận đủ điều kiện để được bầu chọn. Một ví dụ phức tạp hơn về function block handler có tác dụng tạo lệnh gọi bên ngoài tới cho @polkadot/api để lấy thêm dữ liệu on-chain
sum-reward (opens new window) Lập Index về số tiền ràng buộc để staking, phần thưởng staking và khoản phạt (slash) từ các sự kiện của block đã hoàn thiện Function event handlers phức tạp hơn với quan hệ one-to-many
entity-relation (opens new window) Lập Index về việc chuyển số dư giữa các tài khoản và cũng lập chỉ mục lô tiện ích, nhằm tìm hiểu nội dung của các lệnh gọi bên ngoài Mối quan hệ One-to-manymany-to-many cùng với function extrinsic handling
kitty (opens new window) Lập Index thông tin ra đời của các kitty. Function phức tạp để xử lý lệnh gọixử lý sự kiện, với dữ liệu được lập Index từ chuỗi tùy chỉnh
Cập nhật gần nhất lúc: November 24, 2021 02:27