Các theo dõi

... 2022-7-7 Khoảng 3 phút

# Các theo dõi

# Theo dõi GraphQL là gì

SubQuery hiện đang hỗ trợ Các theo dõi Graphql. Giống như truy vấn, các theo dõi cho phép bạn lấy dữ liệu. Không giống như truy vấn, theo dõi hoạt động lâu dài, có thể thay đổi kết quả của chúng theo thời gian.

Các theo dõi rất hữu ích khi bạn muốn ứng dụng khách của mình thay đổi dữ liệu hoặc hiển thị một số dữ liệu mới ngay khi dữ liệu thay đổi hoặc dữ liệu mới có sẵn. Các theo dõi cho phép bạn theo dõi dự án SubQuery của bạn để biết sự thay đổi.

Đọc thêm về các theo dõi tại đây (opens new window)

# Làm thế nào để theo dõi một thực thể

Ví dụ cơ bản của theo dõi GraphQL là để nhận được thông báo khi bất kỳ thực thể mới nào được tạo. Trong ví dụ sau, chúng tôi theo dõi thực thể Transfer và nhận được bản cập nhật khi có bất kỳ thay đổi nào đối với bảng này.

Bạn có thể tạo theo dõi bằng cách truy vấn điểm cuối GraphQL như sau. Kết nối của bạn sau đó sẽ theo dõi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với bảng thực thể Transfer.

subscription {
 transfer {
  id
  mutation_type
  _entity
 }
}
1
2
3
4
5
6
7

Nội dung của thực thể trong truy vấn của bạn cho biết dữ liệu bạn muốn nhận được thông qua theo dõi của mình khi bảng Transfer được cập nhật:

 • id: Trả về ID của thực thể đã thay đổi
 • mutation_type: Hành động đã được thực hiện đối với thực thể này. Các kiểu thay đổi có thể là INSERT, UPDATE hoặc DELETE
 • _entity: giá trị của thực thể đó ở định dạng JSON.

# Bộ lọc

Chúng tôi cũng hỗ trợ bộ lọc về theo dõi, có nghĩa là khách hàng sẽ chỉ nhận được dữ liệu theo dõi cập nhật nếu dữ liệu hoặc thay đổi đó đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Có hai loại bộ lọc mà chúng tôi đang hỗ trợ:

 • id: Bộ lọc để chỉ trả về những thay đổi ảnh hưởng đến một thực thể cụ thể (được chỉ định bởi ID).
 • mutation_type: Chỉ cùng một loại thay đổi được thực hiện sẽ trả về một bản cập nhật.

Giả sử chúng ta có một thực thể Balances và nó ghi lại số dư của mỗi tài khoản.

type Balances {
 id: ID! # tài khoản của ai đó , ví dụ: 15rb4HVycC1KLHsdaSdV1x2TJAmUkD7PhubmhL3PnGv7RiGY
 amount: Int! # số dư của tài khoản này
}
1
2
3
4

Nếu chúng tôi muốn theo dõi bất kỳ cập nhật số dư nào ảnh hưởng đến một tài khoản cụ thể, chúng tôi có thể chỉ định bộ lọc theo dõi như sau:

subscription {
 balances(
  id: "15rb4HVycC1KLHsdaSdV1x2TJAmUkD7PhubmhL3PnGv7RiGY"
  mutation: UPDATE
 ) {
  id
  mutation_type
  _entity
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lưu ý rằng bộ lọc mutation có thể là một trong những hàm INSERT, UPDATE hoặc DELETE

Xin lưu ý rằng bạn phải bật cờ --subscription trên cả node và dịch vụ truy vấn để sử dụng các hàm này.

Tính năng theo dõi hoạt động trên dịch vụ được quản lý bởi SubQuery khi bạn gọi trực tiếp điểm cuối GraphQL được liệt kê. Nó sẽ không hoạt động trong sân chơi GraphQL trong trình duyệt.

Cập nhật gần nhất lúc: July 7, 2022 09:05