Kết nối đến Dự Án Mới của bạn

... 2022-7-7 Ít hơn 1 phút

# Kết nối đến Dự Án Mới của bạn

Khi quá trình triển khai của bạn đã hoàn tất thành công và các node của chúng tôi đã lập chỉ mục dữ liệu của bạn từ chuỗi, bạn sẽ có thể kết nối với dự án của mình thông qua điểm cuối Truy vấn được hiển thị.

Các dự án đang được triển khai và đồng bộ

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh tiêu đề dự án của mình và xem nó trên SubQuery Explorer. Ở đó, bạn có thể sử dụng sân chơi trong trình duyệt để bắt đầu.

Các dự án trong trình khám phá SubQuery

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ GraphQL Query.

Cập nhật gần nhất lúc: July 7, 2022 09:05