Hello World (localhost + Docker)

2021-10-17 Khoảng 4 phút

# Hello World (localhost + Docker)

Chào mừng bạn đến với SubQuery Hello World quick start. Việc bắt đầu nhanh nhằm mục đích chỉ cho bạn cách bạn có được dự án khởi động mặc định chạy trong Docker trong một vài bước đơn giản.

# Mục tiêu học tập

Khi kết thúc phần quick start này, bạn sẽ:

 • hiểu các yêu cầu bắt buộc
 • hiểu các lệnh phổ biến cơ bản
 • có thể xem localhost: 3000 và xem playground
 • chạy một truy vấn đơn giản để lấy chiều cao khối của mạng chính Polkadot

# Đối tượng mục tiêu

Hướng dẫn này hướng tới các nhà phát triển mới đã có một số kinh nghiệm phát triển và muốn tìm hiểu thêm về SubQuery.

# Video hướng dẫn

# Điều kiện tiên quyết

Bạn sẽ cần:

 • yarn or npm package manager
 • SubQuery CLI (@subql/cli)
 • Docker

Bạn có thể chạy các lệnh sau trong một thiết bị đầu cuối để xem liệu bạn đã có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào trong số này chưa.

yarn -v (or npm -v)
subql -v
docker -v
1
2
3

Đối với người dùng nâng cao hơn, hãy sao chép và dán nội dung sau:

echo -e "My yarn version is:" `yarn -v` "\nMy subql version is:" `subql -v` "\nMy docker version is:" `docker -v`
1

Điều này sẽ trả về: (đối với người dùng npm, thay thế yarn bằng npm)

My yarn version is: 1.22.10
My subql version is: @subql/cli/0.9.3 darwin-x64 node-v16.3.0
My docker version is: Docker version 20.10.5, build 55c4c88
1
2
3

Nếu bạn đạt được những điều trên, thì bạn đã tốt để đi. Nếu không, hãy nhấp vào các liên kết sau để cài đặt chúng:

# Bước 1: Khởi tạo dự án

Bước đầu tiên khi bắt đầu với SubQuery là chạy lệnh subql init. Hãy khởi tạo một dự án bắt đầu với tên subqlHelloWorld. Lưu ý rằng chỉ tác giả là bắt buộc. Mọi thứ khác được để trống bên dưới.

> subql init --starter subqlHelloWorld
Git repository:
RPC endpoint [wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws]:
Authors: sa
Description:
Version: [1.0.0]:
License: [Apache-2.0]:
Init the starter package... subqlHelloWorld is ready

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đừng quên thay đổi thành thư mục mới này.

cd subqlHelloWorld
1

# Bước 2: Cài đặt phần phụ thuộc

Bây giờ yarn hoặc node install để cài các phụ thuộc khác nhau.

# Yarn
yarn install

# NPM
npm install
1
2
3
4
5

Ví dụ yarn install

> yarn install
yarn install v1.22.10
info No lockfile found.
[1/4] 🔍 Resolving packages...
[2/4] 🚚 Fetching packages...
[3/4] 🔗 Linking dependencies...
[4/4] 🔨 Building fresh packages...
success Saved lockfile.
✨ Done in 31.84s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Bước 3: Tạo mã

Bây giờ, hãy chạy yarn codegen để generate Typescript từ giản đồ GraphQL.

# Yarn
yarn codegen

# NPM
npm run-script codegen
1
2
3
4
5

Ví dụ yarn codegen

> yarn codegen
yarn run v1.22.10
$ ./node_modules/.bin/subql codegen
===============================
---------Subql Codegen---------
===============================
* Schema StarterEntity generated !
* Models index generated !
* Types index generated !
✨ Done in 1.02s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cảnh báo Khi các thay đổi được thực hiện đối với tệp giản đồ, hãy nhớ chạy lại yarn codegen để tạo lại thư mục loại của bạn.

# Bước 4: Build code

Bước tiếp theo là xây dựng mã với yarn build.

# Yarn
yarn build

# NPM
npm run-script build
1
2
3
4
5

Ví dụ yarn build

> yarn build
yarn run v1.22.10
$ tsc -b
✨ Done in 5.68s.
1
2
3
4

# Bước 5: Chạy Docker

Sử dụng Docker cho phép bạn chạy ví dụ này rất nhanh vì tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết có thể được cung cấp trong hình ảnh Docker. Run docker-compose pull && docker-compose up.

Điều này sẽ thúc đẩy mọi thứ vào cuộc sống, nơi cuối cùng bạn sẽ nhận được các khối đang được nạp.

> #SNIPPET
subquery-node_1  | 2021-06-05T22:20:31.450Z <subql-node> INFO node started
subquery-node_1  | 2021-06-05T22:20:35.134Z <fetch> INFO fetch block [1, 100]
subqlhelloworld_graphql-engine_1 exited with code 0
subquery-node_1  | 2021-06-05T22:20:38.412Z <fetch> INFO fetch block [101, 200]
graphql-engine_1 | 2021-06-05T22:20:39.353Z <nestjs> INFO Starting Nest application...
graphql-engine_1 | 2021-06-05T22:20:39.382Z <nestjs> INFO AppModule dependencies initialized
graphql-engine_1 | 2021-06-05T22:20:39.382Z <nestjs> INFO ConfigureModule dependencies initialized
graphql-engine_1 | 2021-06-05T22:20:39.383Z <nestjs> INFO GraphqlModule dependencies initialized
graphql-engine_1 | 2021-06-05T22:20:39.809Z <nestjs> INFO Nest application successfully started
subquery-node_1  | 2021-06-05T22:20:41.122Z <fetch> INFO fetch block [201, 300]
graphql-engine_1 | 2021-06-05T22:20:43.244Z <express> INFO request completed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# Bước 6: Duyệt qua playground

Vào trang web http://localhost:3000/ và dán truy vấn bên dưới vào bên trái màn hình rồi nhấn nút play.

{
 query{
  starterEntities(last:10, orderBy:FIELD1_ASC ){
   nodes{
    field1
   }
  }
 }
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sân chơi SubQuery trên localhost.

playground localhost

Số khối trong playground cũng phải khớp với số khối (về mặt kỹ thuật là chiều cao khối) trong thiết bị đầu cuối.

# Tóm lược

Trong phần quick start này, chúng tôi đã trình bày các bước cơ bản để thiết lập và chạy một dự án mới bắt đầu trong môi trường Docker, sau đó điều hướng đến localhost: 3000 và chạy một truy vấn để trả về số khối của mạng Polkadot mainnet.

Last Updated: October 17, 2021 08:07