Query Dự Án của bạn trong SubQuery Explorer

2021-11-24 Khoảng 2 phút

# Query Dự Án của bạn trong SubQuery Explorer

SubQuery Explorer (opens new window) là một dịch vụ được host online (tại explorer.subquery.network (opens new window)) cung cấp truy cập đến các dự án SubQuery được tạo ra bởi những người đóng góp trong cộng đồng và được quản lý bởi đội ngũ SubQuery. Bạn có thể xuất bản các dự án SubQuery của riêng mình đến explorer của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn sau đây của chúng tôi để Xuất bản Dự Án SubQuery của bạn.

SubQuery Explorer

SubQuery explorer giúp khởi đầu trở nên dễ dàng. Chúng tôi đang host các dự án SubQuery online và cho phép tất cả mọi người query từng cái miễn phí. Các node được quản lý sẽ do đội ngũ SubQuery giám sát và vận hành với mức hiệu năng cho phép các ứng dụng sản xuất sử dụng và phụ thuộc vào chúng.

Dự Án SubQuery

Bạn cũng sẽ thấy rằng SubQuery Explorer cung cấp một playground nhằm khám phá dữ liệu hiện có với nhiều query mẫu - bạn có thể kiểm tra các query trực tiếp trong trình duyệt mà không phải chạy code. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến nhỏ đối với tài liệu của mình để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển trong hành trình truy vấn và phân tích dữ liệu Polkadot của thế giới.

Trên cùng bên phải của playground, bạn sẽ tìm thấy nút Docs giúp mở ra một mẫu tài liệu. Tài liệu này được tự động tạo ra và giúp bạn tìm kiếm các thực thể và phương pháp mà bạn có thể query. Trong ví dụ bên dưới chúng tôi đang sử dụng Sum Rewards SubQuery (opens new window) để lấy ra 5 tài khoản được thưởng nhiều nhất (liên quan đến stake doanh thu) trên Polkadot mà chưa từng bị cắt giảm.

Tài Liệu SubQuery

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ GraphQL Query.

Cập nhật gần nhất lúc: November 24, 2021 02:27